Algemene voorwaarden webshop Hygge Interieurs

De oplossing vinden voor jouw interieurproblemen

Algemene Voorwaarden Hygge Interieurs

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Levering

Artikel 3 – Retourneren

Artikel 4 – Betalen en Verzenden

Artikel 5 – Garanties

Artikel 6 – Overeenkomst

Artikel 7 – Privacy

Artikel 8 – Communicatie

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Klachten

Artikel 11 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Artikel 1 Algemeen

  1. Hygge Interieurs is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 70390614 en is gevestigd te Lochem. Het vestigingsadres is Koedijk 142, 7241CL Lochem. Het BTW nummer is NL 858304971B01, IBAN nummer NL39KNAB0257217304.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hygge Interieurs zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hygge Interieurs behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden tussen 1 en 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Hygge Interieurs ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Hygge Interieurs te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hygge Interieurs te melden.

2.3 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Hygge Interieurs het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.

2.4 Indien Hygge Interieurs gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens door Hygge Interieurs zijn ontvangen.

2.5 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

2.6 Indien de koper een levering weigert, kan Hygge Interieurs de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Hygge Interieurs in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 Retourneren

3.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Hygge Interieurs te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

3.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Hygge Interieurs per mail (jose@hyggeinterieurs.nl), terug te sturen naar een door Hygge Interieurs vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.3 Hygge Interieurs vergoed de van de klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de retournering.

Hygge Interieurs behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hygge Interieurs of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.4 Artikel 3.1 is niet van toepassing op:

• Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper

• Duidelijk persoonlijk van aard zijn

• Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

3.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hygge Interieurs schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Hygge Interieurs de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hygge Interieurs heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 4 Betalen en verzenden

4.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: IDeal, bankoverschrijving of via een cadeaubon van Hygge Interieurs.

4.5 De consument kan ook via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan Hygge Interieurs over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

4.6 Een cadeaubon kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe cadeaubon. Het restant van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. Het restant bedrag van een cadeaubon blijft open staan voor een volgende aankoop.

4.7 Een eventuele kortingscode dient tijdens het bestelproces ingevoerd te worden. Na het afronden van de bestelling kan er niet met terugwerkende kracht gebruik gemaakt worden van de kortingscode.

4.8 Voor verzending binnen Nederland brengt Hygge Interieurs € 5,95 verzendkosten in rekening. Bij een bestelling boven de € 49,- zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.

4.9 Alle bestellingen worden verzonden via DHL, de klant zal per mail een track & trace code ontvangen.

4.10 Vanaf 1 september 2019 moeten pakketjes via DHL binnen 7 dagen opgehaald worden. Hierna zal het pakket geretourneerd worden naar Hygge Interieurs. De kosten voor opnieuw zenden en voor de oorspronkelijke zending worden niet vergoed en zijn voor kosten van de klant.

Artikel 5 Garanties

5.1 De door Hygge Interieurs te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Hygge Interieurs geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

5.2 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Hygge Interieurs gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.

5.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Hygge Interieurs de keus om het desbetreffende product te vervangen, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

5.4 Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

5.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

5.6 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 6 Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Hygge Interieurs en een consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Hygge Interieurs op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 Hygge Interieurs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 7 Privacy

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hygge Interieurs, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hygge Interieurs. Hygge Interieurs houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Hygge Interieurs respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Artikel 8 Communicatie

8.1 Hygge Interieurs is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hygge Interieurs, dan wel tussen Hygge Interieurs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Hygge Interieurs.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Hygge Interieurs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hygge Interieurs, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Hygge Interieurs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hygge Interieurs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Hygge Interieurs serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Hygge Interieurs (brief of e-mail).

10.3 Hygge Interieurs zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Hygge Interieurs zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Hygge Interieurs geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Hygge Interieurs garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Hygge Interieurs geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hygge Interieurs is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hygge Interieurs en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

SCROLL UP